Medzi hlavne priority našej spoločnosti patrí kvalitný ľudský potenciál, ktorý tvorí základný predpoklad úspešnej realizácie projektov. Kladieme dôraz na rozvoj profesionálnych zručností a osobnostný rast našich pracovníkov. Aj vďaka vysoko kvalifikovanému tímu pracovníkov sa výrazne líšime od konkurencie.

Spoločnosť ZVAR, s.r.o. realizuje projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os 1 – Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2. – Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcová aktivita 1.2.1 – Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie komunikačných schopností zamestnancov v cudzích jazykoch, zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a kvalifikácií zamestnancov.

Výstupom projektu sú zamestnanci so zvýšenou vzdelanostnou úrovňou, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality odvedenej práce a k spokojnosti zákazníkov.

RES1

 

Základné kurzy a školenia, ktoré môžu naši zamestnanci absolvovať

V rámci spolupráce so zahraničnými firmami majú u nás živnostníci možnosť zaškolenia a získania oprávnení a rôznych certifikácií.

Pokiaľ sú u nás živnostníci zazmluvnení a spolupracujú s nami dlhodobo môžu získať nasledovné oprávnenia:

Kurzy zvárania typov:

 • Z – G1 Základný kurz zvárania plameňom (metóda 311)
 • Z – E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (metóda 111)
 • Z – M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov metóda 135)
 • DZ – M1 Doplnkový kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou pre absolventov kurzu Z – E1
 • Z – M3 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí (MIG)
 • Z – M7 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín (MIG)
 • Z – T1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí (metóda 141)
 • Z – T3 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí (metóda 141)
 • Z – T7 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu a hliníka a jeho zliatín (TIG)

Zaškolenia: 

 • D – G2 zaškolenie pre rezanie kyslíkom
 • D – G3 zaškolenie na rovnanie plameňom
 • D – G5 zaškolenie pre nahrievanie plameňom
 • D – E1 zaškolenie pre stehovanie elektrickým oblúkom
 • D – E2 zaškolenie pre rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
 • D – E3 zaškolenie pre drážkovanie uhlíkovou elektródou
 • D – E4 zaškolenie pre rezanie plazmovým oblúkom
 • D – I1 zaškolenie pre rezanie laserom
 • D – R1 zaškolenie pre bodové odporové zváranie
 • Kurzy spájkovania podľa STN EN ISO 13585
 • Kurzy preskúšania spájkovania ocelí
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie vysokoklegovaných austenických ocelí
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie medi a jej zliatín
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie kombinovaných materiálov (napr. meď a nerez)

Iné kurzy a školenia:

 • Kurzy obsluhy žeriavov, pojazdných a ostatných plošín, tlakových a zdvíhacích zariadení, riadenie asynchrónnych motorov, obsluha hydraulickej ruky, obsluha regálových zakladačov
 • Kurzy vodičov motorových vozíkov na všetky druhy, opakovacie školenia, rozšírenie oprávnenia
 • Vzdelávanie pracovníkov v oblasti stavebnej mechanizácie
 • Školenia a rekvalifikačné programy v oblasti strojárstva
 • Školenia riadiacich systémov a na servisné práce riadiacich systémov
 • Viazačské kurzy
 • Paličský kurz
 • Žeriavnický kurz
 • Elektrikárske kurzy z vyhl. 508/2009 Z.z. §21, §22, §23
loga