Sme moderná stavebná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu viac ako 20 rokov. Zabezpečujeme realizáciu stavieb rôzneho druhu podľa požiadaviek zákazníkov. Vďaka flexibilite a profesionálnosti našich zamestnancov dokážeme plniť nároky našich klientov rýchlo a efektívne. Kladieme dôraz na vysokú kvalitu a dôsledné dodržiavanie termínu vyhotovenia.

Počas svojho doterajšieho vývoja sme sa vyprofilovali ako silná a stabilná montážna spoločnosť najmä v oblasti konštruovania lisov. V zámočníckej, zváračskej a elektrikárskej činnosti sme dokončili vyše 420 zákaziek. V nedávnej minulosti sme získali aj medzinárodný certifikát kvality známy pod skratkou ISO.

Svoje aktivity realizujeme po celom svete, no hlavne na území Európskej únie. Úzko spolupracujeme predovšetkým s veľkými spoločnosťami, ako napríklad s českou firmou Žďas, a.s. a nemeckými podnikmi Scholpp Montage GmbH a Schuler. Predmetom činnosti našej spoločnosti sú okrem montáže a špeciálneho servisu všetkých druhov lisov najmä komplexné stavebné práce v oblastiach pozemného, inžinierskeho, priemyselného a cestného staviteľstva.

Sme stále pripravení pustiť sa do práce na novej zákazke a zabezpečíme vám kvalitných zaškolených pracovníkov.

 

ZVAR, s.r.o.

Vízia a misia organizácie

 • V oblasti kvality poskytovaných služieb:
  • dosahovať stabilnú kvalitu poskytovaných služieb súčasne so zlepšovaním celkovej výkonnosti spoločnosti,
  • plniť súčasné a budúce požiadavky, potreby a očakávania zákazníkov, konečných užívateľov a zainteresovaných strán a dosiahnuť tak úplnú spokojnosť zákazníka s poskytovanými službami,
  • trvalo zlepšovať systém riadenia tak, aby plnil požiadavky normy ISO 9001:2015,
  • viesť všetkých zamestnancov k zodpovednosti za kvalitu s cieľom sústavného znižovania nedostatkov v priebehu procesov a poskytovania služieb,
  • prijímať a vyhodnocovať ciele kvality za účelom zvyšovania kvality systému riadenia,
  • zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť, angažovanosť a povedomie zamestnancov spoločnosti k dosiahnutiu cieľov kvality,
  • pre udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia zaistiť neustály tok informácií a ich šírenie na každé pracovisko,
  • vykonávať sústavné preverovanie systému manažérstva kvality, jeho efektívnosť, funkčnosť a účinnosť. Priebežne zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb na základe monitorovania a merania procesov.

 

 • V oblasti systému environmentálneho manažérstva:
  • Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2016 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov a iných požiadaviek,
  • aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady súvisiace s vykonávaním činnosti na životné prostredie a predchádzať ekologickému ohrozeniu,
  • zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe materiálov, energií a služieb a pri zavádzaní nových procesov a technológií,
  • sústavne zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti,
  • sledovať a hodnotiť ukazovatele, ktoré vyjadrujú vplyv na životné prostredie,
  • prijímať a vyhodnocovať dlhodobé a krátkodobé ciele na relevantných úrovniach spoločnosti tak, aby boli záväzné, dodržiavali príslušné právne predpisy a iné požiadavky a vzťahovali sa na environmentálne aspekty,
  • vo vzťahu k svojim environmentálnym aspektom a systému environmentálneho riadenia zvyšovať úroveň internej a externej komunikácie,
  • skvalitňovať úroveň prípravy zamestnancov, ktorí majú potenciál spôsobiť významný environmentálny vplyv identifikovaný spoločnosťou a zvyšovať povedomie zamestnancov a ich zodpovednosť za životné prostredie.

 

 • Spoločné ustanovenia:
  • Oboznámiť s politikou kvality a environmentu všetkých zamestnancov spoločnosti tak, aby ju pochopili a realizovali požiadavky integrovaného manažérskeho systému,
  • plánovať a poskytovať primerané zdroje a prostriedky pre zabezpečenie a realizáciu politiky kvality a environmentu.

 

Náš cieľ nie je byť prvý ani najlepší, chceme byť konkurencieschopný a chceme uspokojovať požiadavky zákazníkov tak, aby od nás odchádzali spokojní.